Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Antares Company sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 4/75, 01-211 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000756302, NIP: 5272872478, Regon: 381862730 zwana dalej ANTARES. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i zatrudnienia. Podstawą prawną jest (art. 6 ust 1 pkt b, RODO). ANTARES jako administrator danych osobowych może kontaktować się z kandydatami telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej w celu rekrutacji lub zatrudnienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia otrzymania Kwestionariusza osobowego. Dane osób zatrudnionych po okresie rekrutacji będą przetwarzane na podstawie indywidualnej zgodny na podstawie umowy zawartej na zasadach ujętych w Kodeksie Pracy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem rozpoczęcia rekrutacji i zawarcia umowy o pracę. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania rekrutacji i zawarcia umowy o pracę. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) jest Pan IMIĘ I NAZWISKO, adres e-mail dane@antares-company.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Antares Company sp. z o.o., ul. Giełdowa 4/75, 01-211 Warszawa z dopiskiem ABI/IOD.